ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ:ᱵᱟᱰᱟᱭᱡᱚᱝ/ᱠᱩᱠᱞᱤ

ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱮ,
ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞ ᱢᱮ ᱾


ᱪᱤᱛᱟᱨ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱵᱟᱵᱚᱛ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱞᱤᱧ ᱪᱤᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱞᱤᱧ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱞᱤᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱵᱤᱱ ᱮᱢ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱞᱤᱸᱠ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱤᱧ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ ᱤᱱᱯᱷᱚ ᱵᱚᱠᱥ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱜᱚᱲᱚ ᱵᱤᱱ ᱮᱢᱟ ᱞᱤᱧᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ

ᱥᱩᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱛ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱩᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱤᱱᱯᱷᱚᱵᱚᱠᱥ ᱥᱮ ᱛᱟᱞᱠᱟ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱟ ᱵᱚᱱ᱾ Bijendra Hansda Purudhul (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱐᱙:᱕᱖, ᱑᱒ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱒᱐ (UTC)[ᱛᱮᱞᱟ]

ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱟᱞᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱟᱹᱱᱤᱰᱤᱦ