ᱥᱤᱫᱷᱟᱨᱛᱷᱚ ᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱨᱟᱭ

ᱥᱤᱫᱷᱟᱨᱛᱚ ᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱨᱚᱭ
ᱨᱮᱫ:ᱥᱤᱫᱷᱟᱨᱛᱚ ᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱨᱚᱭ.jpg
ᱥᱤᱫᱷᱟᱨᱛᱚ ᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱨᱚᱭ
ᱩᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱤᱨᱟ.ᱢᱚᱱᱛᱤᱨᱤ
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤ ᱨᱮ
᱑᱙ ᱢᱟᱨᱪ, ᱑᱙᱗᱒–᱒᱑ᱡᱩᱱ ᱡᱩᱱ, ᱑᱙᱗᱗
ᱢᱟᱬᱟᱝ ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ (রাষ্ট্রপতি শাসন)
ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱳᱛᱤ ᱵᱚᱥᱩ
ᱯᱟᱨᱥᱚᱱᱟᱞ ᱵᱤᱵᱚᱨᱚᱱ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱡᱟᱱᱟᱡ ᱢᱟᱦᱟ
ᱠᱚᱞᱠᱟᱛᱟ
ᱜᱩᱨ ᱪᱷᱟᱸᱪ:ᱜᱩᱨ ᱢᱟᱦᱟ ᱟᱨ ᱩᱢᱮᱨ᱒᱐᱑᱙
ᱠᱚᱞᱠᱟᱛᱟ,ᱯᱩᱪᱷᱤᱢᱵᱟᱝᱞᱟ, ᱥᱤᱧᱚᱛ
ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱫᱚᱞ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱡᱟᱛᱤᱭ ᱠᱚᱝᱜᱮᱨᱥ
ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱢᱟᱭᱟ ᱨᱚᱭ
ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱷᱚᱵᱟᱱᱤ ᱯᱩᱨ, ᱠᱚᱞᱠᱟᱛᱟ
ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱤᱱᱫᱩ