ᱭᱳᱨᱩᱵᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱭᱳᱨᱩᱵᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱪᱮ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ, ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱫᱚ ᱠᱚᱧᱮᱼᱯᱟᱪᱮ ᱱᱟᱭᱡᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱭᱳᱨᱩᱵᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱔.᱕ ᱠᱷᱚᱱ ᱕ ᱠᱳᱴᱤ ᱜᱟᱱ ᱭᱳᱨᱩᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱱᱚᱠ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱱᱟᱭᱡᱮᱨᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱱᱚᱠ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱵᱮᱱᱤᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾

ᱭᱳᱨᱩᱵᱟ
Èdè Yorùbá
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱱᱟᱭᱡᱮᱨᱤᱭᱟ, ᱵᱮᱱᱤᱱ, ᱴᱳᱜᱳ, ᱜᱷᱟᱱᱟ
ᱡᱟᱹᱛ ᱭᱳᱨᱩᱵᱟ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱕᱐ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ (᱒᱐᱒᱐)[᱑]
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱞᱟᱛᱤᱱ (ᱭᱳᱨᱩᱵᱟ ᱪᱤᱠᱤ)
ᱭᱳᱨᱩᱵᱟ ᱵᱽᱨᱮᱭᱤᱞ
ᱟᱨᱚᱵᱤᱠ ᱦᱚᱨᱚᱯ (ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱮ)
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱮᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ
ᱱᱟᱭᱡᱮᱨᱤᱭᱟ, ᱵᱮᱱᱤᱱ, ᱴᱳᱜᱳ, ᱜᱷᱟᱱᱟ
ᱞᱮᱠᱷᱟᱥᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ
ᱢᱟᱹᱱ ᱮᱢᱟᱠᱟᱱ ᱴᱷᱟᱶ
ᱵᱽᱨᱟᱡᱤᱞ (ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ), ᱠᱚᱧᱮ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-1 yo
ISO 639-2 yor
ISO 639-3 yor
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽ yoru1245[᱒]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ 98-AAA-a
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.
ᱢᱤᱫ ᱭᱳᱨᱩᱵᱟ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ, ᱠᱚᱧᱮ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱭ ᱨᱮᱠᱳᱨᱰ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱭᱳᱨᱩᱵᱚᱭᱮᱰ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱨᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱶᱦᱮᱫᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  1. ᱭᱳᱨᱩᱵᱟ at Ethnologue (22nd ed., 2019)
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Yoruba". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.