Durga Soren ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢᱠᱩ

A user with ᱑,᱓᱗᱔ edits. Account created on ᱖ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱑᱘.
ᱮᱱᱮᱢᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱥᱮᱸᱫᱨᱟᱯᱷᱟᱭᱞᱟᱣᱢᱩᱨᱪᱷᱟᱹᱣ ᱪᱟᱵᱟ
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ | ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)

᱕ ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ ᱒᱐᱒᱓

᱑᱑ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱑

᱑᱐ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱑

᱑ ᱚᱜᱚᱥᱴ ᱒᱐᱒᱑

᱒᱘ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱑

᱒᱗ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱑

᱑᱕ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱒᱐᱒᱑

᱑᱐ ᱡᱩᱱ ᱒᱐᱒᱑

(ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ | ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)