ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ! ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  • ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ KALIRAM MURMU ᱜᱚᱢᱠᱮ !!! ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱥᱟᱛᱞᱟᱜ ᱟᱢᱤᱧ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱛᱮ ᱾ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱧ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾
  • ᱟᱥᱟᱭᱮᱫᱟᱹᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱟᱨ ᱮᱱᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾
  • ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱽ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱛᱮ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱧ ᱱᱮᱦᱚᱸᱨᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱾
  • ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱢ ᱵᱩᱡᱦᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱠᱚᱢ ᱥᱟᱢᱟᱝᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱚᱱ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱾ ᱹᱹᱹ ᱡᱚᱦᱟᱨᱹᱹᱹ ᱤᱧᱜᱮ --Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) 14:29, 23 ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ 2019 (UTC)