ᱛᱟᱱᱤᱱᱛᱷᱟᱭᱨᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ

ᱛᱟᱱᱤᱱᱛᱷᱟᱭᱨᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ (ᱵᱚᱨᱢᱤᱥ ᱺ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး , ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱮ ᱛᱮᱱᱟᱥᱮᱨᱤᱢ ᱰᱤᱵᱷᱤᱥᱟᱱ) ᱢᱤᱭᱟᱱᱢᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱛᱷᱟᱭᱞᱮᱱᱰ ᱟᱨ ᱯᱟᱪᱮ ᱥᱮᱫ ᱟᱱᱫᱟᱢᱟᱱ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱱᱟᱱᱦᱟ ᱠᱨᱟ ᱚᱛᱥᱮᱞᱮᱫ (ᱠᱨᱟ ᱤᱥᱛᱷᱚᱢᱟᱥ) ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱛᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱢᱳᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱯᱢᱟᱞᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱟᱞᱟ ᱟᱨ ᱠᱚᱧᱮ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱥᱮᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱜᱩᱭ ᱫᱤᱯᱢᱟᱞᱟ ᱟᱨ ᱮᱛᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡᱽ ᱢᱳᱥᱠᱳᱥ ᱫᱤᱯ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱫᱟᱣᱮᱭ ᱾ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱣᱛᱷᱟᱝ ᱟᱨ ᱢᱟᱭᱮᱠ ᱾ ᱔᱓,᱓᱔᱔.᱙ ᱪᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱠᱤᱢᱤ ᱛᱮ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱒᱐᱑᱔ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱮᱞ ᱥᱚᱝ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱑,᱔᱐᱖,᱔᱓᱔ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾

ᱛᱟᱱᱤᱱᱛᱷᱟᱭᱨᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
ᱴᱚᱴᱷᱟ
Myanma transcription(s)
 • ᱵᱚᱨᱢᱤᱥ ta.nangsari tuing: desa. kri:
Flag of ᱛᱟᱱᱤᱱᱛᱷᱟᱭᱨᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ
Flag
ᱢᱤᱭᱟᱱᱢᱟᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤᱱᱛᱷᱟᱭᱨᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱷᱟᱹᱶᱠᱟᱹ
ᱢᱤᱭᱟᱱᱢᱟᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤᱱᱛᱷᱟᱭᱨᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱷᱟᱹᱶᱠᱟᱹ
Coordinates: 13°0′N 98°45′E / 13.000°N 98.750°E / 13.000; 98.750Coordinates: 13°0′N 98°45′E / 13.000°N 98.750°E / 13.000; 98.750
ᱫᱤᱥᱚᱢ Flag of Myanmar.svg ᱢᱤᱭᱟᱱᱢᱟᱨ
ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱧᱮ
ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱫᱟᱣᱮᱭ (ᱛᱟᱵᱷᱳᱭ)
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ
 • Chief Minister ᱢᱤᱭᱮᱱᱛ ᱢᱟᱩᱝ (ᱮᱱᱮᱞᱰᱤ)
 • Cabinet ᱛᱟᱱᱤᱱᱛᱷᱟᱭᱨᱤ
 • Legislature Taninthayi Region Hluttaw
 • Judiciary Tanintharyi Region High Court
ᱮᱨᱤᱭᱟ
 • ᱞᱮᱠᱷᱟᱜᱩᱴ 43344.9 ᱠᱤᱢᱤ (16735.6 ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱭᱤᱞ)
ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱸᱠ 5th
ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ (᱒᱐᱑᱔)[᱑]
 • ᱞᱮᱠᱷᱟᱜᱩᱴ ᱑,᱔᱐᱘,᱔᱐᱑
 • ᱫᱷᱟᱹᱲ ᱮᱞ 12th
 • ᱰᱮᱱᱥᱤᱴᱤ 32/ᱠᱤᱢᱤ2 (84/ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱹᱭᱤᱞ)
Demonym(s) Tanintharian
Demographics
 • Ethnicities ᱵᱟᱨᱢᱤ, ᱫᱟᱣᱟᱭ, ᱨᱟᱠᱷᱟᱤᱱ, ᱠᱟᱭᱤᱱ, ᱥᱟᱞᱚᱱ, ᱢᱟᱞᱟᱭ(ᱢᱳᱱ)
 • ᱪᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱩᱫᱫᱷᱚ ᱘᱗.᱕0%, ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱗.᱒᱐%, ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱕.᱑᱐%, ᱦᱤᱱᱫᱩ 0.᱑0%
MMT (ᱭᱩᱴᱤᱥᱤ+06:30)
ᱟᱭ.ᱮᱥ.ᱳ ᱓᱑᱖᱖ ᱠᱳᱰ MM-05
HDI (2017) 0.552[᱒]
medium · 8th

ᱧᱩᱛᱩᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱢᱳᱱ ᱺ ဏၚ်ကသဳ ᱥᱮ တနၚ်သြဳ, ᱢᱟᱞᱚᱭ ᱺ Tanah Sari (ᱛᱟᱱᱟᱦ ᱥᱟᱨᱤ) ᱦᱟᱱᱛᱷᱟᱣᱟᱫᱤ ᱨᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱟᱭᱩᱛᱷᱟᱭᱟ ᱨᱟᱡᱽ, ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱫᱤᱥᱟᱹᱢ ᱟᱨ ᱢᱤᱭᱟᱱᱢᱟᱨ ᱛᱟᱭᱟᱢ ᱛᱮᱭ ᱫᱚᱠᱷᱚᱞ ᱞᱮᱫᱟ ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱴᱚᱴᱷᱟᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱞ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱴᱟᱭᱩᱱᱥᱤᱯ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱡᱽ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱫᱚ ᱺ

 • ᱫᱟᱣᱟᱭ ᱦᱚᱱᱚᱛ
 • ᱠᱟᱣᱛᱷᱟᱝ ᱦᱚᱱᱚᱛ
 • ᱠᱟᱭᱮᱠ ᱦᱚᱱᱚᱛ

ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱦᱮᱡᱽᱥᱮᱱᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱨᱟᱝᱜᱳᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱨᱫᱷᱟᱣ ᱨᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱫᱟᱣᱟᱭ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱵᱚᱱᱫᱚᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱴ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱᱫᱚᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱮᱝᱠᱚᱠ ᱢᱩᱫ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱭᱣᱮ[᱓] ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱨᱮᱞ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾[᱔]

ᱛᱷᱟᱭᱞᱮᱱᱰ ᱥᱟᱶ ᱢᱟᱣ ᱰᱟᱭᱩᱝ ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱥᱤᱢᱟᱹᱱᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢ (cross-border) ᱪᱮᱠᱯᱚᱭᱮᱴ ᱩᱛᱷᱱᱟᱹᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱒᱐᱑᱔ ᱨᱮ ᱾[᱕][᱖]

ᱰᱮᱢᱚᱜᱽᱨᱟᱯᱷᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱫᱷᱚᱨᱚᱢᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱵᱩᱫᱫᱷᱚ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱛᱟᱱᱤᱱᱛᱷᱟᱭᱨᱤ ᱨᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ (᱒᱐᱑᱔)[᱗]

  ᱵᱩᱫᱫᱷᱚ (87.5%)
  ᱤᱥᱟᱹᱭ (7.2%)
  ᱤᱥᱞᱟᱢ (5.1%)
  ᱦᱤᱱᱫᱩ (0.2%)

ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱟᱹᱨᱤᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱮᱪᱮᱫᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱢᱤᱭᱟᱱᱢᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷ ᱠᱚ ᱭᱮᱝᱜᱳᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱰᱟᱞᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱑᱐% ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱴᱷᱹᱣᱟᱹ ᱜᱮ ᱩᱥᱩᱞ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱫᱟᱨᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾[᱘] ᱛᱟᱱᱤᱱᱛᱷᱟᱭᱨᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱜᱮ ᱫᱟᱣᱟᱭ ᱟᱨ ᱢᱟᱭᱮᱠ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

AY ᱒᱐᱐᱒-᱒᱐᱐᱓ ᱯᱨᱟᱭᱢᱟᱨᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱩᱥᱩᱞ
ᱟᱥᱲᱟ ᱑᱐᱑᱑ ᱕᱙ ᱓᱐
ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱓᱐᱐᱐ ᱑᱓᱐᱐ ᱔᱐᱐
ᱯᱟᱹᱴᱷᱹᱣᱟᱹ ᱑᱗᱐,000 ᱕᱔,000 ᱑᱔,000

ᱦᱚᱨᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱢᱤᱭᱟᱱᱢᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨᱢᱚᱥᱟᱶᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱷᱟᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱤᱰᱤᱯᱤ ᱨᱮᱱᱜᱟ ᱐.᱕% ᱠᱷᱚᱱ ᱓% ᱢᱩᱫ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱜᱟ ᱨᱮᱭ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟᱭᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾[᱙][᱑᱐] ᱛᱤᱠᱪᱷᱟᱹ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱤᱱᱟᱹ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱥᱚᱞ ᱨᱮ ᱨᱩᱜᱤ (patient) ᱠᱚ ᱨᱟᱱ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱛᱤᱠᱪᱷᱟᱹ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

᱒᱐᱐᱒-᱒᱐᱐᱓ # ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ # ᱵᱮᱰ
Specialist hospitals 0 0
General hospitals with specialist services 2 400
General hospitals 10 346
Health clinics 14 224
Total 26 970

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

 1. Census Report. The 2014 Myanmar Population and Housing Census. 2. Naypyitaw: Ministry of Immigration and Population. ᱢᱮ 2015. p. 17. 
 2. "Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab". hdi.globaldatalab.org (in ᱟᱝᱜᱽᱨᱮᱡᱤ). Retrieved 2018-09-13. 
 3. "Dawei Road could endanger forests and wildlife - Report". Burma News International. 12 ᱡᱩᱞᱟᱭ 2019. Retrieved 3 ᱚᱜᱚᱥᱴ 2019. 
 4. "Table A1-1-1a. Prospective projects in Mekong sub-region" (PDF). Archived from the original (PDF) on 4 ᱢᱮ 2013. Retrieved 18 ᱢᱮ 2016.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 5. Maw-daung Pass Mapcarta
 6. "NNT - Prachuap Khiri Khan to upgrade Singkhon border crossing". Archived from the original on 5 ᱮᱯᱨᱤᱞ 2015. Retrieved 3 ᱮᱯᱨᱤᱞ 2015.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 7. Department of Population Ministry of Labour, Immigration and Population MYANMAR (ᱡᱩᱞᱟᱭ 2016). The 2014 Myanmar Population and Housing Census Census Report Volume 2-C. Department of Population Ministry of Labour, Immigration and Population MYANMAR. pp. 12–15. 
 8. "Education statistics by level and by State and Division". Myanmar Central Statistical Organization. Archived from the original on 24 ᱢᱮ 2008. Retrieved 2009-04-09.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 9. "PPI: Almost Half of All World Health Spending is in the United States". 2007-01-17. Archived from the original on 5 ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ 2008.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 10. Yasmin Anwar (2007-06-28). "Burma junta faulted for rampant diseases". UC Berkeley News. 

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲᱥᱟᱯᱲᱟᱣ