ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ !ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

  • ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ  Rajend1996: !!! ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱥᱟᱛᱞᱟᱜ ᱟᱢᱤᱧ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱛᱮ ᱾ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱧ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱼᱟ ᱾
  • ᱟᱥᱟᱭᱮᱫᱟᱹᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱟᱨ ᱮᱱᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾
  • ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱽ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱛᱮ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱵᱟᱝᱰᱟᱭᱡᱚᱝ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱞᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱧ ᱱᱮᱦᱚᱸᱨᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱾
  • ᱡᱟᱦᱟᱸᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱠᱚᱢ ᱥᱟᱢᱟᱝᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱚᱱ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱾ ᱹᱹᱹ ᱡᱚᱦᱟᱨᱹᱹᱹ ᱤᱧ ᱜᱮ --Ramjit Tudu (ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ) ᱑᱒:᱔᱕, ᱑ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱑᱙ (UTC)