ᱫᱷᱤᱵᱮᱦᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱢᱟᱞᱫᱤᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱥᱮ ᱫᱷᱤᱵᱮᱦᱤ ᱥᱮ ᱫᱤᱵᱮᱦᱤ ᱦᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱢ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱟᱞᱫᱤᱯ ᱟᱨ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱥᱟᱥᱚᱱᱮᱫ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱞᱟᱠᱷᱭᱟᱫᱤᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱱᱤᱠᱚᱭ ᱫᱤᱯ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾ ᱫᱷᱤᱵᱷᱮᱦᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱨᱤᱞᱚᱝᱠᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱥᱤᱝᱦᱚᱞᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱥᱩᱨᱼᱥᱩᱯᱩᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾[᱓]

ᱫᱷᱤᱵᱮᱦᱤ
ᱢᱟᱞᱫᱤᱵᱷᱤᱭᱟᱱ
ދިވެހި
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱢᱟᱞᱫᱤᱯ, ᱢᱤᱱᱤᱠᱚᱭ (ᱢᱟᱞᱤᱠᱩ)
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱓᱔᱐,᱐᱐᱐ (᱒᱐᱑᱒)[᱑]
ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱮᱦᱚᱵ
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱛᱷᱟᱱᱟ
(᱑᱘ ᱟᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱦᱟᱹᱵᱤᱫ ᱫᱷᱤᱵᱮᱥ ᱟᱠᱩᱨᱩ)
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱮᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ
ᱢᱟᱞᱫᱤᱯ
ᱞᱮᱠᱷᱟᱥᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ
ᱢᱟᱹᱱ ᱮᱢᱟᱠᱟᱱ ᱴᱷᱟᱶ
ᱥᱟᱢᱵᱽᱲᱟᱣᱤᱭᱟᱹᱫᱷᱤᱵᱮᱦᱤ ᱮᱠᱟᱰᱮᱢᱤ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-1dv
ISO 639-2div
ISO 639-3div
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽdhiv1236[᱒]
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.
Maldivian in Carl Faulmann [de]'s Das Buch der Schrift, 1880

ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱢᱟᱞᱫᱤᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱥᱨᱤᱞᱚᱝᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱝᱦᱚᱞᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶ ᱥᱩᱨᱼᱥᱩᱯᱩᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱛᱚᱢ ᱩᱛᱟᱹᱨᱟᱜ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱟᱞᱫᱤᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱟᱨ ᱥᱤᱝᱦᱚᱞᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱩᱥᱴᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱜᱩᱥᱴᱤ ᱠᱤᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱫᱚ ᱫᱤᱯᱤᱭᱟᱹ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ (Insular Indo-Aryan) ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱱ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱩᱯᱩᱡᱷᱟᱹᱶ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱾[᱔]

ᱥᱨᱤᱞᱚᱝᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱟᱨ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱞᱩ ᱯᱨᱟᱠᱨᱤᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱞᱫᱤᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱟᱨ ᱥᱤᱝᱦᱚᱞᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱟᱠᱨᱤᱛ ᱫᱚ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱵᱳᱭᱫᱤᱠ ᱥᱚᱸᱥᱠᱨᱤᱛ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱟᱨᱮ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱥᱟᱥᱛᱨᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱮᱱᱟᱜ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱑᱒ ᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱓ ᱟᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱳᱢᱟᱯᱟᱱᱩ (ᱛᱟᱸᱢᱵᱟ ᱯᱟᱛ ᱨᱮ ᱚᱞ) ᱨᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱢᱟᱞᱫᱤᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱢᱟᱞᱫᱤᱯ ᱟᱨ ᱢᱤᱱᱤᱠᱚᱭ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾

ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱢᱟᱞᱫᱤᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱢᱟᱞᱫᱤᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱟᱨ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱥᱟᱥᱚᱱᱮᱫ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱞᱟᱠᱷᱭᱟᱫᱤᱯ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱨᱚᱲ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱢᱟᱞᱫᱤᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱪᱤᱠᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱰᱤᱠᱥᱤᱱᱟᱨᱤ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱨᱚᱱᱚᱲ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱢᱟᱞᱫᱤᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱡᱮᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨᱴᱤᱠᱮᱞ ᱑ :

މާއްދާ 1 – ހުރިހާ އިންސާނުން ވެސް އުފަންވަނީ، ދަރަޖަ އާއި ޙައްޤު ތަކުގައި މިނިވަންކަމާއި ހަމަހަމަކަން ލިބިގެންވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެމީހުންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުމާއި ހެޔޮ ބުއްދީގެ ބާރު ލިބިގެން ވެއެވެ. އަދި އެމީހުން އެކަކު އަނެކަކާ މެދު މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ އުޚުއްވަތްތެރި ކަމުގެ ރޫޙެއް ގައެވެ.

Transliteration (SAMT):

māddā 1 – hurihā insānun ves ufanvanī, daraja āi ḥaqqu takugai minivankamāi hamahamakan libigenvā ba-egge gotuga-eve. Emīhun-naṣ heyo visnumāi heyo buddīge bāru libigen ve-eve. Adi emīhun ekaku anekakā medu mu’āmalāÿ kuranvānī uxuvvaÿteri kamuge rūḥek ga-eve.

Gloss (word-for-word):

Article 1 – All human-beings also born, ranking and rights' in freedom and equality acquired people like is. Them to reason and conscience's endowment acquired is. And they one another to behaviour to do brotherhood's spirit with.

ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ (ᱨᱚᱱᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ):

Article 1 – All human beings are born free and equal in ranking and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

ᱤᱱᱯᱷᱚᱨᱢᱮᱥᱟᱱ ᱴᱤᱠᱱᱚᱞᱚᱡᱤ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ
  1. ᱢᱟᱞᱫᱤᱵᱷᱤᱭᱟᱱ at Ethnologue (18th ed., 2015)
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Dhivehi". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)
  3. Lexical Anaphors and Pronouns in Selected South Asian Languages: A Principled Typology Archived ᱒᱐᱑᱔-᱐᱙-᱒᱐ at the Wayback Machine., pp. 715, Walter de Gruyter, 2000, ISBN 9783110143881, ... Though Sinhala is clearly an Indo-Aryan language, it shares a number of structural characteristics with South Dravidian that are not shared by its relatives in North India, and together with its closest relative Dhivehi (Mahl/Maldivian) it can be regarded as participating in a South-South Asian Sprachbund within the greater Indian linguistic area ...
  4. Gair, James W. (2007). "The Dhivehi Language: A Descriptive and Historical Grammar of Dhivehi and Its Dialects. 2 vols". The Journal of the American Oriental Society.

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ

ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ